Pyromorphit International

PYROMORPHIT INTERNATIONAL

PYROMORPHIT XX auf Quarzmatrix Grube Santa Eufemia,Provinz Cordoba,Andalusien,Spanien,BB 11 cm

Pyromorphit xx auf Baryt,Ussel,Frankreich,BB19 cm